Modern Technology and better Energy for the World

Thông số kỹ thuật và đường biểu diễn công

suất của Tua-bin:

AV 928 - 2.5 MW

AV 1010 - 2.3 MW